į pradžią turinys susisiekite  
Apie mus » LRDPS Įstatai

LIETUVOS RYŠIŲ DARBUOTOJŲ  PROFESINĖS SĄJUNGOS

Į S T A T A I

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

 

1. Lietuvos ryšių darbuotojų profesinė sąjunga (toliau tekste LRDPS) yra savarankiška, savanoriška, savaveiksmė organizacija, atstovaujanti ir ginanti savo narių profesines, darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus.

2. LRDPS savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo bei civiliniu kodeksais, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymu, kitais teisės norminiais aktais, visuotine žmogaus teisių deklaracija, ratifikuotomis Tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis, Tarptautinės laisvųjų profsąjungų konfederacijos konstitucija, Tarptautinio profsąjungų tinklo (UNI) ir  šiais įstatais.

3. LRDPS yra  sudėtinė Lietuvos  profesinių sąjungų judėjimo dalis.

4. LRDPS yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ar valdantis turtą įstatymų nustatyta tvarka.

5. LRDPS veiklos laikotarpis – neribotas.

6. LRDPS veikia įmonėse, įstaigose, organizacijose, kuriose yra LRDPS narių ir/arba veikia įmonių profesinės sąjungos – juridiniai asmenys.

7. Pilnas profesinės sąjungos pavadinimas yra „Lietuvos ryšių darbuotojų profesinė sąjunga“, sutrumpintas pavadinimas – „LRDPS“. Pilnas ir sutrumpintas pavadinimai turi vienodą reikšmę. LRDPS turi antspaudą su pilnu jos pavadinimu ir sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose.

8. Sprendimą dėl profesinės sąjungos buveinės priima Pirmininkas ar Įgaliotinių taryba.

9. Profesinės sąjungos pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir (ar) Įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami dienraštyje/leidinyje „Lietuvos žinios“.

 

II. TIKSLAI  IR  VEIKLA

 

10. TIKSLAI:

10.1. vienyti ir koordinuoti profesinių sąjungų bei dirbančiųjų veiksmus, siekiant efektyviau ginti jų profesines, darbo, ekonomines,  socialines teises ir teisėtus interesus;

10.2. ginti savo narių teisę į užimtumą, socialines garantijas, rūpintis profesinės kvalifikacijos ugdymu;

10.3. siekti  dirbančiųjų darbo užmokesčio ir kitų pajamų didėjimo;

10.4. vykdyti savo narių profsąjunginį, visuomeninį, ekonominį, teisinį švietimą ir mokymą, padėti jiems kelti savo kvalifikaciją.

 

11.  VEIKLA:

11.1. atstovauti bei įstatymų nustatyta tvarka ginti savo narių teises ir teisėtus interesus valstybės institucijose, teismuose, santykiuose su darbdaviu, jo įgaliotu atstovu;

11.2. skatinti bei vystyti socialinę partnerystę su darbdaviais ir jų organizacijomis, sudaryti naudingas savo narių interesams kolektyvines ar kitokias sutartis;

11.3. teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei ir kitoms institucijoms dėl norminių teisės aktų priėmimo, papildymo, pakeitimo ar panaikinimo, gerinant profesinės sąjungos narių socialines, ekonomines ir darbo sąlygas;

11.4. kontroliuoti, ar profesinių sąjungų narių atžvilgiu darbdaviai nepažeidinėja Darbo kodekso, kitų įstatymų, kolektyvinių ir darbo sutarčių bei atitinkamų aktų, reguliuojančių teisinius darbo santykius;

11.5. tarpininkauti sprendžiant kolektyvinius ar individualius darbo ginčus, teikti nariams  konsultacijas teisiniais, darbo, ekonominiais, socialiniais ir kitais su darbo santykiais susijusiais klausimais;

11.6. rinkti pasiūlymus, atlikti apklausas, reikalingas savo  narių  interesams bei poreikiams nustatyti;

11.7. įstatymų nustatyta tvarka organizuoti ir rengti piketus, mitingus, eitynes, streikus bei kitas akcijas dirbančiųjų teisėms ir teisėtiems interesams ginti. Palaikyti ir remti Lietuvos bei užsienio profesinių sąjungų organizuojamas akcijas, kurioms pritaria LRDPS nariai;

11.8. skirti nariams materialines pašalpas Įgaliotinių tarybos nustatyta tvarka;

11.9. dalyvauti Lietuvos ir Tarptautinių laisvųjų profesinių sąjungų veikloje;

11.10. bendradarbiauti su Darbo tarybomis;

11.11. tikslų vykdymui, LRDPS  gali turėti inspekcijas, teisinės pagalbos tarnybas bei kitas institucijas;

11.12. steigti įvairius sektorius, atstovaujančius specifines narių grupes: jaunimo, moterų, senjorų ir kitas;

11.13. įstatymų nustatyta tvarka kelti savo narius kandidatais į visų lygių renkamus valstybės ir savivaldybių organus, remti ir palaikyti juos rinkiminėje kampanijoje;

11.14. dalyvauti ir priimti sprendimus Lietuvos Respublikos trišalės partnerystės principu suformuotuose organuose;

11.15. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos politinėmis partijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais, kurie remia ir palaiko teisėtus profesinės sąjungos reikalavimus;

11.16. vystyti kitokią Lietuvos Respublikos įstatymais neuždraustą veiklą, stiprinančią  LRDPS ir naudingą jos narių interesams.

 

 

III. NARIAI

 

12. LRDPS nariais gali būti telekomunikacijų, pašto, radijo, televizijos bei kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų esami ir buvę darbuotojai, siekiantys būti darbuotojais:

12.1. LRDPS nariai – įmonėse veikiančios profesinės sąjungos, kurios yra juridiniai asmenys, veikia pagal savo įstatus, turi išrinktus valdymo organus ir yra priėmę sprendimą dėl buveinės;

12.2. LRDPS nariai – struktūriniai padaliniai – įmonėje veikiančios profesinės sąjungos neturinčios juridinio asmens teisių ir veikiačios pagal LRDPS įstatus bei turinčios išrinktus valdymo organus;

12.3. LRDPS nariai - fiziniai asmenys, turintys darbinį teisnumą ir veiksnumą, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartis ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje;

12.4. LRDPS nariai - fiziniai asmenys, turintys darbinį teisnumą ir veiksnumą, dirbę pagal darbo sutartis ir kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje;

12.5. LRDPS nariai - fiziniai asmenys, turintys darbinį teisnumą ir veiksnumą, esantys studentais bei profesinių mokyklų moksleiviais.

12.6. LRDPS narių įstatai, tikslai ir veikla neturi prieštarauti šiems įstatams.

13. LRDPS nariai veikia vadovaudamiesi savo arba LRDPS įstatais, kuriuose nustatoma  organizacijos struktūra, renkami organai, narių teisės ir pareigos, ryšiai su kitomis organizacijomis, judėjimais bei kitos sąlygos.

14. Nariai-juridiniai asmenys ir struktūriniai padaliniai į LRDPS  įstoja laisvanoriškai, pateikus LRDPS Įgaliotinių tarybai organizacijos susirinkimo arba konferencijos nutarimą, profesinės sąjungos narių sąrašą bei įsipareigojimą laikytis LRDPS įstatų. Įgaliotinių taryba priima sprendimą  ne vėliau kaip per vieną mėnesį.

15. Nariai-fiziniai asmenys į LRDPS įstoja pateikę savo prašymą LRDPS pirmininkui, raštu pasižadant laikytis profesinės sąjungos įstatų ir nutarimų. Atskirais atvejais tam tikrų asmenų narystė profesinėje sąjungoje gali būti svarstoma Įgaliotinių tarybos posėdyje.

16. Profesinės sąjungos nario mokestis mokamas nario pareiškime išreikštu būdu.

17. Narystė LRDPS nepasibaigia nutrūkus nario darbo santykiams su įmone, įstaiga, organizacija, jei nėra kitokio profesinės sąjungos nario prašymo bei toliau mokamas nario mokestis.

18. Narystė LRDPS pasibaigia:

18.1. savanoriškai (prašymu raštu) išstojus iš LRDPS;

18.2. LRDPS nariai-juridiniai asmenys ir LRDPS struktūriniai padaliniai išstodami pateikia sprendimo priėmimo protokolo išrašą;

18.2. pašalinus iš LRDPS.

19. Jeigu LRDPS narys pažeidinėja Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, šiuos įstatus arba savo veikla kenkia LRDPS interesams ar kompromituoja ją, arba 3 mėnesius iš eilės nemoka nario mokesčio, Įgaliotinių taryba,  gali sustabdyti šios organizacijos arba pavienio asmens narystę LRDPS, nurodant terminą per kurį turi būti pašalinti pažeidimai ar kiti negatyvūs veiksmai.

20. LRDPS nario veikla sustabdoma ne ilgiau kaip dviejų mėnesių laikotarpiui.

21. Narių-juridinių asmenų pašalinimo iš LRDPS klausimą sprendžia Įgaliotinių taryba, o narių-fizinių asmenų bei padalinių – įmonėse veikiančių profesinių sąjungų komitetai, o jei tokių nėra – LRDPS Įgaliotinių taryba.

22. LRDPS narys pašalintas iš LRDPS, gali būti priimtas į ją ne anksčiau kaip po pusės metų šių Įstatų 14 punkte nurodyta tvarka. LRDPS nariams išstojusiems arba pašalintiems iš LRDPS, įneštos jų lėšos  bei  bendro turto dalis negrąžinama ir dėl to pretenzijos  nepriimamos.

23.  NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS:

23.1. turi teisę būti renkamas į visų lygių LRDPS atstovaujamuosius ir valdymo organus;

23.2. turi teisę reikšti savo nuomonę, reikalavimus, teikti pasiūlymus, dalyvauti priimant LRDPS sprendimus bei juos realizuojant; 

23.3. klausti ir gauti informaciją apie LRDPS veiklą ir lėšų panaudojimą;

23.4. siekdamas apginti savo teises ir teisėtus interesus, kreiptis į LRDPS ir gauti nemokamą teisinę pagalbą darbo teisės klausimais;

23.5. kilus teisiniam ginčui dėl darbo sutarties ar socialinių teisių, LRDPS atstovauja nario interesus darbo ginčus nagrinėjančiose institucijose, jei narys turi vienerių metų narystės LRDPS stažą;

23.6. laisvai išstoti iš LRDPS įstatų 18 punkte nustatyta tvarka;

23.7. remti ir palaikyti kitų profesinių sąjungų, įstatymų nustatyta tvarka organizuojamas akcijas. LRDPS nariai, nepritariantys šioms akcijoms, privalo netrukdyti;

23.8. privalo vykdyti LRDPS suvažiavimo, konferencijos, Įgaliotinių tarybos nutarimus, laikytis šių bei savo organizacijos įstatų;

23.9. mokėti suvažiavime, konferencijoje nustatyto dydžio nario mokesčius;

23.10. siekti, kad didėtų LRDPS narių skaičius;

23.11. LRDPS nariai turi įstatuose nustatytas teises ir pareigas, išskyrus narius, nurodytus 12.4, 12.5 punktuose – jie neturi teisės balsuoti, priimant sprendimus dėl streiko skelbimo, kolektyvinių sutarčių sudarymo ir vykdymo bei dėl kitų klausimų, kurie gali turėti įtakos darbuotojų ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais dirbančių asmenų teisėms ir pareigoms;

23.12. aktyviai dalyvauti LRDPS veikloje. 

 

 

IV. VALDYMO, ATSTOVAUJANTYS IR KONTROLĖS

ORGANAI

 

24. SUVAŽIAVIMAS:

24.1. yra aukščiausiasis LRDPS organas, kuris šaukiamas kas penkerius metus;

24.2. apie suvažiavimo datą, dienotvarkę, delegatų rinkimo tvarką profsąjungos organizacijoms pranešama prieš 3 mėnesius, o apie neeilinio suvažiavimo  –  prieš 1 mėnesį;

24.3. delegatai renkami pagal Įgaliotinių tarybos nustatytą tvarką, o LRDPS struktūrinio padalinio statusą turinčiose profesinėse sąjungose – pačių organizacijų nustatytą tvarką, pagal Įgaliotinių tarybos nustatytą atstovavimo normą. Delegato mandatas galioja visą kadenciją;

24.4. neeilinis suvažiavimas šaukiamas reikalaujant ne mažiau kaip 2/3 visų profsąjungos organizacijų arba 3/4 Įgaliotinių tarybos narių nutarimu;

24.5. suvažiavimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 išrinktų delegatų. Nesusirinkus reikiamam delegatų skaičiui, po 1 mėnesio šaukiamas pakartotinis suvažiavimas, kuris laikomas teisėtu, nepriklausomai nuo dalyvaujančių delegatų  skaičiaus, jei apie suvažiavimo datą ir dienotvarkę buvo pranešta prieš vieną mėnesį;

24.6. suvažiavimo nutarimai teisėti, kai už juos balsavo daugiau kaip pusė suvažiavime   dalyvaujančių delegatų, išskyrus šių įstatų 42 punkte nurodytą atvejį;

24.7. renka suvažiavimo darbo organus, tvirtina dienotvarkę bei darbo reglamentą;

24.8. svarsto ir tvirtina Įgaliotinių tarybos ir Kontrolės komisijos ataskaitas;

24.9. priima, keičia ir papildo LRDPS įstatus;

24.10. tvirtina Kontrolės komisijos nuostatus;

24.11. nustato pagrindinius LRDPS uždavinius ir veiklos kryptis;

24.12. priima rezoliucijas bei kitus dokumentus;

24.13. nustato Įgaliotinių tarybos formavimo tvarką;

24.14. renka Įgaliotinių tarybos narius ir jų pavaduotojus; 

24.15. nustato elektroniniu būdu organizuojamų įgaliotinių tarybos posėdžiių (e-posėdžių) tvarką;

24.16. nustato LRDPS nario mokesčio dydį, paskirstymą;

24.17. nustato balsavimo formą (slapta ar atvira), kuri pasirenkama balsuojant daugiau kaip pusei suvažiavime dalyvaujančių delegatų;

24.18. renka LRDPS pirmininką, kuris tuo pačiu tampa Įgaliotinių tarybos nariu ir tarybos pirmininku bei suvažiavimo ir konferencijos delegatu.

24.19. Pirmininku išrenkamas tas kandidatas, už kurį balsavo daugiau kaip pusė dalyvaujančių delegatų.

24.20. nesurinkus pakankamai balsų, į antrą  rinkimų turą patenka du daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Pirmininku išrenkamas kandidatas, surinkęs balsų  daugumą;

24.21. sprendžia kitus LRDPS veiklos klausimus.

25. KONFERENCIJA:

25.1. kartą metuose šaukiama LRDPS ataskaitinė  konferencija. Tais metais, kuriais turi būti sušaukiamas eilinis arba neeilinis LRDPS suvažiavimas, konferencija nešaukiama;

25.2. apie konferencijos datą, dienotvarkę, organizacijoms pranešama ne vėliau, kaip prieš 1 mėnesį;

25.3. konferencijos delegatai yra visų  LRDPS narių-juridinių asmenų bei struktūrinių padalinių pirmininkai, esant profesinėje sąjungoje daugiau kaip 100 narių, joje papildomai renkamas vienas konferencijos delegatas;

25.4. konferencija teisėta, jeigu joje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 išrinktų  delegatų. Nesusirinkus reikiamam delegatų skaičiui, po 3 savaičių šaukiama pakartotinė konferencija, kuri laikoma teisėta nepriklausomai nuo dalyvavusių joje delegatų  skaičiaus. Nutarimai teisėti, kai už juos balsavo daugiau kaip pusė konferencijoje  dalyvaujančių delegatų;

25.5. renka konferencijos darbo organus, tvirtina dienotvarkę ir darbo reglamentą;

25.6. svarsto ir tvirtina Įgaliotinių tarybos, Kontrolės komisijos veiklos ataskaitas;

25.7. priima rezoliucijas, pareiškimus ir kitus dokumentus.

25.8. esant būtinumui, papildo ir keičia LRDPS įstatus, Kontrolės komisijos nuostatus;

25.9. nustato balsavimo formą (slapta ar atvira), kuri pasirenkama balsuojant daugiau kaip pusei suvažiavime dalyvaujančių delegatų;

25.10. šių įstatų 24.18.-20  punktuose nustatyta tvarka renka LRDPS pirmininką iš Įgaliotinių tarybos narių, jei esamas pirmininkas negali eiti šių pareigų;

25.11. sprendžia kitus LRDPS veiklos klausimus.

26. ĮGALIOTINIŲ TARYBA:

26.1. yra kolegialus valdymo organas, kuris organizuoja LRDPS veiklą tarp suvažiavimų ir konferencijų bei įgyvendina LRDPS veiklos kryptis;   

26.2. posėdžiai šaukiami reikalui esant, bet ne rečiau, kaip 3 kartus per metus;

26.3. posėdžiai šaukiami LRDPS pirmininko, daugiau kaip pusės Įgaliotinių  tarybos arba  visų Kontrolės komisijos narių iniciatyva;

26.4. posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja 2/3 Įgaliotinių  tarybos narių, o nutarimai – kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių narių, išskyrus 26.3. punkte numatytą atvejį. Balsavimo metu, esant vienodam balsų skaičiui, lemiamas yra LRDPS pirmininko balsas;

26.5. Skubiais atvejais arba kai nėra tikslinga kviesti posėdį, LRDPS pirmininko sprendimu Įgaliotinių taryba gali būti kviečiama priimti sprendimą elektroniniu būdu, pagal nustatytą e-posėdžių tvarką;

26.5. realizuoja LRDPS suvažiavimų, konferencijų priimtus dokumentus;

26.6. priima nutarimus LRDPS veiklos, vidaus darbo tvarkos ir kitais klausimais;

26.7. rengia ir tvirtina įstatymų bei poįstatyminių aktų projektus darbo, darbo apmokėjimo, darbuotojų saugos ir sveikatos, socialinio aprūpinimo bei kitais klausimais;

26.8. tvirtina paruoštus LRDPS susitarimų, sutarčių projektus;

26.9. sprendžia  LRDPS vienijimosi ir bendradarbiavimo klausimus su kitomis šalies bei užsienio šalių profesinėmis sąjungomis;

26.10. šaukia suvažiavimą ir konferencijas, numato jų posėdžių darbotvarkes, nustato atstovavimo normą, datą, vietą bei organizavimo tvarką;

26.11. sprendžia LRDPS priėmimo, išstojimo ar jų šalinimo iš LRDPS klausimus įstatų 19  punkte numatytais atvejais;

26.12. svarsto LRDPS lėšų panaudojimą, tvirtina pajamų ir išlaidų sąmatą;

26.13.  nustato profsąjungos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, jų bei LRDPS pirmininko atlyginimų dydžius; 

26.14. sudaro reikiamas komisijas LRDPS veiklos klausimams spręsti ir tvirtina jų nuostatus;

26.15. priima sprendimą skelbti streiką šakoje, įmonėje 2/3 balsų dauguma;

26.16. tvirtina sprendimą skelbti streiką įmonėje 2/3 balsų dauguma, jei tokį sprendimą, veikdamas pagal teisės aktus, priėmė įmonėje veikiančios profesinės sąjungos komitetas;

26.17. sprendžiant tik vienos įmonės, įstaigos ar organizacijos profesinės sąjungos veiklos klausimus, nutarimą priima tos įmonės, įstaigos ar organizacijos Įgaliotinių tarybos nariai, kurie joje dirba bei LRDPS pirmininkas.

26.18. Įgaliotinių tarybos posėdžių teisėtumas ir nutarimų priėmimo tvarka nustatyta šių įstatų 26.4. punkte.

26.19. Įgaliotinių tarybos nariai ir pavaduotojai tuo pačiu tampa suvažiavimo ir konferencijos delegatais.  

26.20. Suvažiavimo, Konferencijos ir Įgaliotinių tarybos nutarimai yra privalomi LRDPS nariams.

 

27. PIRMININKAS

27.1. Pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas.

27.2. koordinuoja ir vadovauja LRDPS veiklai tarp Suvažiavimo, Konferencijos ir Įgaliotinių tarybos posėdžių;

27.3. atstovauja LRDPS Lietuvos Respublikos teismuose, darbo ginčus nagrinėjančiuose organuose, santykiuose su visų lygių valstybės institucijomis, darbdaviais, jų organizacijomis, profesinėmis sąjungomis, visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais Lietuvos Respublikoje bei užsienyje;

27.4. sudaro profesinės sąjungos vardu sutartis su valstybinės valdžios ir valdymo organais ekonominės ir socialinės raidos klausimais ir pateikia juos tvirtinti Įgaliotinių tarybai;

27.5. dalyvauja trišalėse ir dvišalėse derybose, pasirašo trišales ir dvišales sutartis ir kitus dokumentus;

27.6. koordinuoja ir plėtoja socialinį dialogą su darbdaviais, jų organizacijomis;

27.7. dalyvauja kolektyvinėse derybose, jas koordinuoja;

27.8. šaukia Įgaliotinių tarybos posėdžius, jiems pirmininkauja;

27.9. turi pirmojo parašo teisę ir atsako už LRDPS lėšas bei racionalų turto naudojimą;

27.10. parenka LRDPS darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį,  kandidatūras, tvirtina jų darbo funkcijas, sudaro su jais darbo sutartis arba  nutraukia jas, apie tai informuodamas  Įgaliotinių tarybą;

27.11. vadovauja LRDPS darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį,  kontroliuoja jų darbą, vykdo kitas darbdavio funkcijas jų atžvilgiu, organizuoja LRDPS vidaus darbą, leidžia įsakymus (potvarkius) vidaus darbo organizavimo klausimais;

27.12. pirmininkui laikinai nesant darbe (dėl ligos, atostogų metu ir pan.), jo pareigas eina vienas iš Įgaliotinių tarybos narių, šios tarybos nutarimu.

27.13. pirmininkui dėl įvairių priežasčių nustojus vykdyti šias pareigas, jas vykdo vienas iš Įgaliotinių tarybos narių, tarybos nutarimu iki artimiausios konferencijos ar suvažiavimo;

 

27.14. LRDPS garbės pirmininkas:

27.14.1. asmuo nusipelnęs ar pasižymėjęs LRDPS veikloje. Garbės pirmininkas turi teisę dalyvauti LRDPS suvažiavimuose ir kituose renginiuose.

27.14.2.renkamas LRDPS suvažiavime daugiau kaip pusės suvažiavimo dalyvių balsų dauguma.

28. ĮMONĖJE VEIKIANTI PROFESINĖ SĄJUNGA

28.1. Profesinės sąjungos, įsisteigusios ir įstojusios į LRDPS šių įstatų nustatyta tvarka, yra įmonėse veikiančios profesinės sąjungos;

28.2. Įmonėje veikianti profesinė sąjunga – LRDPS narys, kuri yra juridinis asmuo arba juridinio asmens teisių neturintis LRDPS struktūrinis padalinys (toliau „LRDPS narys-juridinis asmuo“):

28.2.1. LRDPS narys-juridinis asmuo veikia pagal savo patvirtintus įstatus, kurie turi neprieštarauti šiems įstatams;

28.2.2 LRDPS narys-juridinis asmuo, savarankiškai atsako už savo prievoles ir valstybės nustatytų mokesčių mokėjimą;

28.2.3. LRDPS nario-juridinio asmens susirinkimas (konferencija) gali nustatyti ir papildomą nario mokestį.

28.3. Įmonėje veikianti profesinė sąjunga, juridinio asmens teisių neturintis LRDPS struktūrinis padalinys (toliau – „LRDPS padalinys“):

28.3.1. LRDPS padalinį gali steigti ne mažiau kaip trys asmenys išrinkę savo valdymo organus:

28.3.2. LRDPS padalinio įkūrimas įforminamas jos narių susirinkimo protokolu, kurį pasirašo visi profesinės sąjungos nariai;

28.3.3. LRDPS padaliniui gali būti taikomos Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios juridinių asmenų filialus, jei jos registruojamos juridinių asmenų registre (kaip filialai);

28.3.4. aukščiausias LRDPS padalinio valdymo organas yra profesinės sąjungos narių susirinkimas (konferencija), kuris vyksta kasmet. Ne rečiau kaip kas penkeri metai turi vykti rinkiminis susirinkimas;

28.3.5. Susirinkimas (konferencija):

28.3.5.1. priima nutarimus bei kitus dokumentus;

28.3.5.2. nustato LRDPS padalinio valdymo organų kiekybinę sudėtį (ne mažiau kaip trys nariai; išrinktu laikomas kandidatas, kuris surinko daugiausia balsų) bei kadencijos laiką;

28.3.5.3. renka LRDPS padalinio komitetą. Išrinktu laikomas kandidatas, kuris surinko daugiausiai balsų;

28.3.6. LRDPS padalinio susirinkimas (konferencija) laikomas teisėtu, susirinkus bet kokiam suinteresuotų narių skaičiui, jei apie susirinkimo (konferencijos) surengimo datą, vietą, laiką ir darbotvarkę buvo paskelbta viešai ne vėliau, kaip prieš 14 kalendorinių dienų. Balsuoti galima ir raštu pagal profesinės sąjungos komiteto patvirtintą tvarką.

28.3.7. LRDPS padalinio susirinkimo (konferencijos), nutarimai galioja, jei už juos balsavo daugiau kaip pusė susirinkime (konferencijoje), dalyvaujančių narių arba delegatų.

28.3.8. LRDPS padalinio komitetas yra atstovaujamasis ir kolegialus valdymo organas.

28.3.9. LRDPS padalinio komiteto posėdžiai laikomi teisėtais, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Nariai, raštu išreiškę savo nuomonę dėl posėdyje svarstomų klausimų (raštas gali būti pateiktas elektroniniu paštu ar faksu), laikomi dalyvaujančiais posėdyje.

28.3.10. LRDPS padalinio komiteto nutarimai galioja, jei už juos balsavo daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių narių.

28.3.11. LRDPS padalinio komitetas turi šias teises:

28.3.11.1. teikti pasiūlymus darbdaviui dėl darbo organizavimo;

28.3.11.2. priimti sprendimą skelbti streiką, organizuoti ir valdyti streikus bei kitas teisėtas priemones, kurių imtis darbuotojai turi teisę;

28.3.11.3. dalyvauti kolektyvinėse derybose, jas koordinuoti;

28.3.11.4. teikti pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms;

28.3.11.5. vykdyti nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūrą ir kontrolę;

28.3.11.6. saugoti darbuotojų teises, sudarant ir vykdant įmonės pirkimo-pardavimo, verslo ar jo dalies perleidimo sandorius, koncentruojant rinkos struktūras ir reorganizuojant įmones;

28.3.11.7. gauti informaciją iš darbdavių apie jų socialinę ir ekonominę padėtį bei numatomas permainas, kurios gali paveikti darbuotojų padėtį;

28.3.11.8. skųsti kompetentingai institucijai darbdavio ir jo įgaliotų asmenų sprendimus bei veiksmus, prieštaraujančius teisės aktams, sutartims ar pažeidžiantiems atstovaujamo asmens teises;

28.3.11.9. atlikti kitus veiksmus, kuriais atstovaujami darbuotojų interesai, esant darbo santykiams ir kurie atitinka įstatymus, neprieštarauja sąžiningiems santykiams tarp šalių;

28.3.11.10. populiarinti LRDPS ideologines nuostatas;

28.3.11.11. siekti, kad didėtų LRDPS narių skaičius.

28.3.12. LRDPS padalinio komiteto pirmininką renka susirinkimas (konferencija) arba profesinės sąjungos komiteto nariai.

28.3.13. Priešlaikiniai kiekvieno LRDPS padalinio komiteto ar kito organo rinkimai gali būti surengti, pareikalavus ne mažiau kaip trečdaliui profesinės sąjungos narių (esant motyvuotam raštiškam jų pareiškimui).

28.3.14. Jeigu LRDPS padalinio komiteto ar kito organo narys nepateisino pasitikėjimo, jis gali būti pašalintas iš LRDPS padalinio komiteto ar kito organo LRDPS padalinio susirinkimo ar komiteto iniciatyva. Nutarimas dėl pašalinimo yra teisėtas, jei už jį slaptu balsavimu balsavo ne mažiau kaip 2/3 profesinės sąjungos komiteto ar susirinkimo narių. Nutarimas gali būti apskųstas LRDPS Įgaliotinių tarybai, kurios sprendimas yra galutinis.

28.3.15. Atskiri LRDPS padaliniai ir LRDPS nariai-juridiniai asmenys, siekdami suvienyti pastangas bendriems tikslams pasiekti, gali suformuoti bendrus koordinacinius organus.

28.3.16. LRDPS padalinio veikla gali būti nutraukta visuotinio narių susirinkimo nutarimu, dalyvaujant ¾ įmonėje veikiančios profesinės sąjungos narių. Nutarimas priimamas slaptu balsavimu, jei už jį balsavo 2/3 dalyvaujančiųjų susirinkime.

28.4. Įmonėje veikianti profesinė sąjunga, jų susivienijimas, asociacija ar kitas junginys, priėmęs sprendimą išstoti iš LRDPS, pateikia protokolo įrašą Įgaliotinių tarybai.

28.5. Jeigu Įmonėje veikianti profesinė sąjungos veikla prieštarauja šiems įstatams, LRDPS Įgaliotinių taryba raštu įspėja apie tai Įmonėje veikiančią profesinę sąjungą.

28.6. Įmonėje veikiančiai profesinei sąjungai ir toliau nenutraukus veiksmų, prieštaraujančių šiems įstatams arba nepašalinus dėl to atsiradusių pasekmių, Įgaliotinių taryba gali pašalinti tokią įmonėje veikiančią profesinę sąjungą iš LRDPS.

28.7. Skundus dėl įmonėje veikiančios profesinės sąjungos pašalinimo iš LRDPS sudėties nagrinėja Įgaliotinių taryba. Skundas turi būti pateiktas per 3 mėnesius nuo pašalinimo dienos.

29. KONTROLĖS KOMISIJA

29.1. kontrolės komisiją renka ir nustato narių skaičių suvažiavimas 5 metams.

29.2 kontrolės komisijos nariais negali būti Įgaliotinių tarybos nariai, LRDPS etatiniai darbuotojai.

29.3. kontrolės komisija išsirenka pirmininką, kuris tuo pačiu tampa suvažiavimo ir konferencijos delegatu, esant reikalui kviečiamas į Įgaliotinių tarybos posėdžius;

29.4. kontrolės komisija dirba savarankiškai, pagal suvažiavime patvirtintus nuostatus, kurie gali būti keičiami suvažiavime, konferencijoje;

29.5. už savo veiklą komisija atsiskaito tik  suvažiavimui ir konferencijai;

29.6. kadencijos laikotarpiu, atsiradus laisvai Kontrolės komisijos nario vietai, artimiausioje konferencijoje renkamas naujas narys.

29.7. kontrolės komisijos nario įgaliojimus anksčiau laiko gali atšaukti konferencija ir į jo vietą išrinkti kitą narį;

29.8. kontrolės komisijos nuostatus tvirtina ir keičia LRDPS suvažiavimas, konferencija.

30. Visi renkamieji LRDPS organai yra darbuotojus atstovaujantys organai.

 

V. PROFESINĖS SĄJUNGOS TURTAS

 

31. LRDPS turtą sudaro narių mokesčiai, rėmėjų įnašai, pajamos gautos už paslaugas,  parama bei kitos teisėtai gautos lėšos.

32. LRDPS ir LRDPS nariai – juridiniai asmenys turi atskirą turtą ir savarankiškai atsako už savo įsipareigojimus. Juridiniai asmenys turi savo antspaudą ir sąskaitą banke.

33. Taip pat nuosavybės teise LRDPS gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės ir kitoks teisėtai įgytas turtas. Turtas naudojamas LRDPS veiklai ir  tikslams įgyvendinti.

34. LRDPS savarankiškai sprendžia, kaip panaudoti lėšas ir kitą turtą.

35. LRDPS turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama leidybine, gamybine - ūkine veikla.

36. LRDPS ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

37. LRDPS gali būti labdaros ir paramos teikėja bei gavėja.

38. LRDPS lėšų ir kito turto racionalų naudojimą kontroliuoja suvažiavimo renkama Kontrolės komisija.

39. LRDPS už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu.

40. LRDPS neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už LRDPS prievoles.

 

VI.  LIKVIDAVIMO TVARKA

 

41. Nutraukti ar sustabdyti LRDPS veiklą administracine tvarka draudžiama.

42. LRDPS veikla gali būti nutraukta 3/4 suvažiavime dalyvaujančių delegatų balsų, arba teismo sprendimu.

43. Nutraukimo tvarkos, likvidavimo komisijos tvirtinimo, lėšų bei turto perdavimo klausimus  sprendžia suvažiavimas.

44. LRDPS gali būti reorganizuojama jungimo ir skaidymo būdu.

45. LRDPS reorganizavimas – tai LRDPS, kaip juridinio asmens, pabaiga be likvidavimo procedūros. Reorganizuotos LRDPS visų teisių ir prievolių likvidavimo perėmėjai yra  reorganizuojant naujai įsteigtos ir po reorganizavimo tęsiančios veiklą profesinės sąjungos.

46. LRDPS reorganizavimo sąlygas rengia pirmininkas ar Įgaliotinių tarybos patvirtintas komitetas. Kartu su reorganizavimo sąlygomis turi būti parengti ir po reorganizavimo veiksiančių profesinių sąjungų įstatų projektai. Reorganizavimą tvirtina atitinkamai susirinkimas, konferencija, suvažiavimas.

 

Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos

pirmininkė                                                                                                                Regina Dvaržeckytė