į pradžią turinys susisiekite  
Konsultacijos
Apie NEDARBO draudimo išmokas

Teisę į nedarbo draudimo išmoką turi teritorinėje darbo biržoje įsiregistravę asmenys, kuriems suteiktas bedarbio statusas, jeigu teritorinė darbo birža jiems nepasiūlė tinkamo darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir jeigu iki įsiregistravimo darbo biržoje turi ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 30 mėnesių. 

 

Bedarbis, kreipdamasis dėl nedarbo draudimo išmokos, teritorinei darbo biržai pateikia prašymą skirti nedarbo draudimo išmoką ir nurodyti teisei į nedarbo draudimo išmoką nustatyti ir šiai išmokai mokėti reikalingus duomenis.

 

Sprendimas dėl nedarbo draudimo išmokų skyrimo (neskyrimo) priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų, kurių reikia teisei į nedarbo draudimo išmoką, jos dydžiui nustatyti ar išsaugoti, gavimo dienos. Pareiškėjas informuojamas jo pasirinktu būdu – telefonu, paštu, elektroniniu paštu arba įteikdamas sprendimo išrašą bet kuriame Fondo valdybos teritoriniame skyriuje.

 

Nedarbo draudimo išmoka bedarbiams  pradedama mokėti ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos. Atleistiems dėl darbuotojo kaltės  - pradedama mokėti praėjus 3 kalendoriniams mėnesiams nuo įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos.

 

Bedarbiui, atleistam iš darbo, kuriam priskaičiuota išeitinė išmoka arba šalių susitarimu kompensacija, nedarbo draudimo išmoka pradedama mokėti ne anksčiau kaip praėjus tiek kalendorinių mėnesių po darbo sutarties nutraukimo, už kiek mėnesių VDU dydžio išeitinė išmoka arba kompensacija jam buvo priskaičiuota.

 

Bedarbiams, gaunantiems ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros socialinio draudimo išmoką, paskirtą iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos, nedarbo draudimo išmoka pradedama mokėti ne anksčiau, negu baigiasi šių išmokų mokėjimo laikas.

 

Nedarbo draudimo išmoka apskaičiuojama kaip pastovios ir kintamos dalių suma:

a) pastovią nedarbo draudimo išmokos dalį sudaro 30 proc. mėnesį, už kurį mokama nedarbo draudimo išmoka, galiojančios LR Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA).

b) kintama nedarbo draudimo išmokos dalis apskaičiuojama taip:

1) pirmą–trečią nedarbo draudimo išmokos mokėjimo mėnesį – 50 proc. apdraustojo VMD pajamų;

2) ketvirtą–šeštą mėnesį – 40 proc. apdraustojo VMD pajamų;

3) septintą–devintą mėnesį – 30 proc. apdraustojo VMD pajamų.

 

Mokama nedarbo draudimo išmoka negali būti didesnė kaip 75 proc. Lietuvos statistikos departamento skelbiamo vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio.

SKAIČIUOKLĖ

Nedarbo draudimo išmoka mokama ne rečiau kaip kartą per mėnesį už praėjusį mėnesį.

 

Nedarbo draudimo išmoka mokama 9 mėnesius.

 

Nedarbo draudimo išmokos mokėjimas sustabdomas arba nutraukiamas, kai bedarbiui Užimtumo įstatymo nustatyta tvarka sustabdomas arba nutraukiamas bedarbio statusas.

 

Bedarbio statusas panaikinamas atsiradus bent vienai iš šių aplinkybių:

- atsiranda neterminuoti arba ilgesnės kaip 6 mėnesių trukmės terminuoti darbo santykiai;
- bedarbis sukanka teisės aktais nustatytą senatvės pensijos amžių arba pripažįstamas nedarbingu;
- pradeda studijuoti aukštojoje mokykloje;
- be svarbių priežasčių atsisako siūlomo nurodyto tinkamo darbo;
- bedarbis be svarbių priežasčių neatvyksta į darbo biržą.

 

Bedarbiams, kuriems paskirtos arba atnaujintos nedarbo draudimo išmokos mokėjimo termino pabaigos dieną iki senatvės pensijos amžiaus yra likę ne daugiau kaip 5 metai, nedarbo draudimo išmokos mokėjimas pratęsiamas dar 2 mėnesiams, jeigu asmeniui nepaskirta išankstinė senatvės pensija pagal LR socialinio draudimo pensijų įstatymą nuo 2018 m. sausio 1 d.

 

Bedarbiams, nedarbo draudimo išmokos mokėjimo metu tapusiems laikinai nedarbingiems dėl ligos arba traumos, mokama jiems paskirta nedarbo draudimo išmoka. Pasibaigus paskirtos nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmei, nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmė pratęsiama tiek kalendorinių dienų, kiek asmuo sirgo, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.

 

Nėra nustatytų terminų per kuriuos galima ar būtina įsiregistruoti darbo biržoje nutraukus darbo santykius.

 

Daugiau skaitykite Lietuvos darbo biržos puslapyje